Teenused

Ruumiline planeerimine

Consultare OÜ spetsialistidel on pikaajalised kogemused erinevate tasandite planeeringute koostamisel ja konsulteerimisel. Peamiselt koostame üldplaneeringuid ning planeerimisdokumentide alusuuringuid ja –analüüse.

Näited tehtud töödest:

 • Lääne-Harju ülplaneeringu alusuuring
 • Väike-Maarja üldplaneeringu alusuuring
 • Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu ettevõtluskeskkona analüüs
 • Harku valla teede teemaplaneeringu alusanalüüs
 • Lääneranna valla ja Lääne Nigula üldplaneeringute alusuuring: “Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuring”
 • Kambja valla üldplaneering ja alusuuringud (koostöös Skepast&Puhkim OÜ-ga, töös)
 • Antsla valla üldplaneering ja alusuuringud (koostöös Skepast&Puhkim OÜ-ga, töös)

Keskkonnakorraldus ja -uuringud

Keskkonnauuringud ja -inventuurid

Inventuuride ja uuringute eesmärk on täpsustada loodusväärtusi või muid keskkonnaobjekte, kavandada erinevaid kaitsekorralduslikke töid ning planeerida kaitserežiimi muudatusi. Sõltuvalt teemavaldkonnast kaasame töösse täiendavaid eksperte.

Näited tehtud töödest:

 • Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks: avaliku sektori paisud
 • Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala allikate ja karstilehtrite keskkonnaregistri andmete ajakohastamine
 • Loomakasvatusettevõtete sõnnikukäitluse ja sõnnikuhoidlate inventuur
 • Metsaelupaikade inventuurid (näiteks Tagamõisa hoiuala, Elva MKA, Kaisma loodusala, Sirtsi loodusala, Muraka loodusala, Puhatu looduskaitseala)
 • Poollooduslike koosluste inventuur
 • Loodusdirektiivi järve-elupaikade inventuur
 • Kikepera looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024
 • Agusalu looduskaitseala ning Kamarna ja Ongassaare metsise püsielupaikade (Agusalu linnu- ja loodusala) kaitsekorralduskava 2013-2022
 • Tõhela-Ermistu hoiuala, Tõhela-Ermistu kaljukotka püsielupaiga, Seliste kassikaku püsielupaiga ja Seliste merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2016-2025
 • Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuring
 • Suurte üleujutustega siseveekogude nimistu kõrgveepiiri määramise tingimuste ülevaatamine (töös)

Keskkonnaökonoomika alased uuringud ja analüüsid

Keskkonnaökoonika alaseid uuringuid koostame, kui on vajalik analüüsida keskkonnameetmete ja -probleemide majanduslikku külge.

Näited tehtud töödest:

 • Nitraaditundliku ala laiendamiskava vajaduse majandusliku mõju analüüs
 • Metsandustoetuste mõju hindamise metoodika uuendamine
 • Meetme “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine” mõju analüüs
 • Vooluveekogude tervendamise toetuse andmise tingimuste täpsustamine – uuring
 • Rannaheidiste majandamise sotsiaal-majanduslik analüüs (Socioeconomical analysis of beach wrack management)
 • Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine. Osa II: Meetmekavale sotsiaal-majandusliku analüüsi komponendi koostamine (töös)

Veekogude ja märgalade taastamise kavandamine

Veekogude ja märgalade taastamine on vajalik koosluste ökoloogilise seisundi parandamiseks. Teema keerukuse tõttu koondame meeskonna vastavatest erialaspetsialistidest, kes hindavad ja kavandavad elupaigakompleksi taastamiseks vajalikke tegevusi.

Näited tehtud töödest:

 • Vooluveekogude tervendamise toetuse andmise tingimuste täpsustamine – uuring
 • Soode veerežiimi taastamisprojektide koostamine (näiteks Alu jääksoo, Nigula raba, Paadremaa madalsoo ja Ohepalu looduskaitseala sood).
 • Veeliste elupaikade taastamise ökoloogiline ekspertiis.
 • Pärlijõe veetasemete ja jõesängis liikuvate setete seirevõrgustiku loomise ettevalmistamine koos Pärlijõe valgala analüüsiga
 • Rabade taastamiskava koostamine
 • Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks: avaliku sektori paisud

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ja Natura hindamine

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) viiakse läbi, et arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ja kehtestamisel. Natura hindamist teostatakse projektidele ja planeeringutele, mille elluviimine võib mõjutada Natura 2000 võrgustikku kuuluvat kaitstavat ala. Natura hindamine erineb keskkonnamõju hindamisest oma metoodika ja lühema menetlusaja poolest. Natura hindamine lähtub eelkõige kavandatava tegevuse mõjust konkreetsel alal kaitstavatele elupaikadele või liikidele.

Näited tehtud töödest:

 • Kehtestatud üldplaneeringute KSH-d: Orissaare, Salme, Torgu, Laimjala, Kihelkonna vallad
 • Töös olevad üldplaneeringute KSH-d: Kambja vald, Antsla vald (koostöös Skepast&Puhkim OÜ-ga)
 • AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus jäätmete ladestusala sulgemislahenduse muutmise keskkonnamõju hindamine
 • Muhu valla Nõmmküla küla puhkekompleksi väikesadama detailplaneeringu KSH
 • 26 paisul kaladele läbipääsu tagamise ihtüoloogilised hinnangud ja keskkonnamõjude eelhinnangud
 • Varbla sadama keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine ja rahastamine
 • Päikeseelektrijaamade rajamine Otepää loodusalale. Keskkonnamõjude hindamise (KMH) eelhinnang ja Natura eelhinnang
 • Rail Balticu maanteeviaduktide ja -ristete keskkonnaanalüüsid keskkonnamõju eelhinnangute koostamiseks

Projektijuhtimine

Pakume keskkonnaalast projektijuhtimise teenust. Moodustame spetsialistidest koosneva meeskonna, juhime projekti ideest kuni projekti realiseerimiseni.

Näited juhitud projektidest:

 • Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks: avaliku sektori paisud
 • Erinevate Ühtekuuluvusfondi rahastatud looduskaitseliste projektide juhtimine (ca 30 projekti)