Teenused

Ruumiline planeerimine

Consultare OÜ spetsialistidel on pikaajalised kogemused erinevate tasandite planeeringute koostamisel ja konsulteerimisel. Peamiselt koostame üldplaneeringuid ning planeerimisdokumentide alusuuringuid ja –analüüse.

Näited tehtud töödest:

 • Lääne-Harju ülplaneeringu alusuuring
 • Väike-Maarja üldplaneeringu alusuuring
 • Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu ettevõtluskeskkona analüüs
 • Harku valla teede teemaplaneeringu alusanalüüs
 • Lääneranna valla ja Lääne Nigula üldplaneeringute alusuuring: “Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuring”
 • Kambja valla üldplaneering ja alusuuringud (koostöös Skepast&Puhkim OÜ-ga, töös)
 • Antsla valla üldplaneering ja alusuuringud (koostöös Skepast&Puhkim OÜ-ga, töös)
 • Detailplaneeringute digitaliseerimine Maa-ametile
 • Tori valla rohevõrgustiku analüüs ning rohevõrgustiku toimimise tagamiseks vajalike tingimuste määramine
 • Harku valla puhkemetsade teemaplaneeringu koostamine (töös)

Keskkonnakorraldus ja -uuringud

Keskkonnauuringud ja -inventuurid

Inventuuride ja uuringute eesmärk on täpsustada loodusväärtusi või muid keskkonnaobjekte, kavandada erinevaid kaitsekorralduslikke töid ning planeerida kaitserežiimi muudatusi. Sõltuvalt teemavaldkonnast kaasame töösse täiendavaid eksperte.

Näited tehtud töödest:

 • Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks: avaliku sektori paisud
 • Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala allikate ja karstilehtrite keskkonnaregistri andmete ajakohastamine
 • Loomakasvatusettevõtete sõnnikukäitluse ja sõnnikuhoidlate inventuur
 • Metsaelupaikade inventuurid (näiteks Tagamõisa hoiuala, Elva MKA, Kaisma loodusala, Sirtsi loodusala, Muraka loodusala, Puhatu looduskaitseala)
 • Poollooduslike koosluste inventuur
 • Loodusdirektiivi järve-elupaikade inventuur
 • Kikepera looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024
 • Agusalu looduskaitseala ning Kamarna ja Ongassaare metsise püsielupaikade (Agusalu linnu- ja loodusala) kaitsekorralduskava 2013-2022
 • Tõhela-Ermistu hoiuala, Tõhela-Ermistu kaljukotka püsielupaiga, Seliste kassikaku püsielupaiga ja Seliste merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2016-2025
 • Lääneranna valla ja Lääne-Nigula valla osas Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuring
 • Suurte üleujutustega siseveekogude nimistu kõrgveepiiri määramise tingimuste ülevaatamine
 • Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Viimsi vallas asuva Mäealuse maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine perioodiks 2022-2031
 • Loodusdirektiivi metsaelupaikade inventuur tuuleenergeetika eelisarendusalade leidmiseks (kuus ala)

Keskkonnaökonoomika alased uuringud ja analüüsid

Keskkonnaökoonika alaseid uuringuid koostame, kui on vajalik analüüsida keskkonnameetmete ja -probleemide majanduslikku külge.

Näited tehtud töödest:

 • Nitraaditundliku ala laiendamiskava vajaduse majandusliku mõju analüüs
 • Metsandustoetuste mõju hindamise metoodika uuendamine
 • Meetme “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine” mõju analüüs
 • Vooluveekogude tervendamise toetuse andmise tingimuste täpsustamine – uuring
 • Interregi projekti CONTRA raames “Rannaheidiste majandamise sotsiaal-majanduslik analüüs (Socioeconomical analysis of beach wrack management)”
 • Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine. Osa II: Meetmekavale sotsiaal-majandusliku analüüsi komponendi koostamine
 • Keskkonnahoidlike riigihangete (KHRH) kohustuslike valdkondade kehtestamise analüüs ja juhendmaterjalide koostamine
 • Töös “HELCOMi Läänemere ja Eesti mereala seisundihinnangute koostamine” sotsiaal-majandusliku analüüsi koostamine (töös)
 • Karbi- ja vetikakasvatuse äriplaani uuring tegevuse majandusliku otstarbekuse väljaselgitamiseks

Veekogude ja märgalade taastamise kavandamine

Veekogude ja märgalade taastamine on vajalik koosluste ökoloogilise seisundi parandamiseks. Teema keerukuse tõttu koondame meeskonna vastavatest erialaspetsialistidest, kes hindavad ja kavandavad elupaigakompleksi taastamiseks vajalikke tegevusi.

Näited tehtud töödest:

 • Vooluveekogude tervendamise toetuse andmise tingimuste täpsustamine – uuring
 • Soode veerežiimi taastamisprojektide koostamine (näiteks Alu jääksoo, Nigula raba, Paadremaa madalsoo ja Ohepalu looduskaitseala sood)
 • Veeliste elupaikade taastamise ökoloogiline ekspertiis
 • Pärlijõe veetasemete ja jõesängis liikuvate setete seirevõrgustiku loomise ettevalmistamine koos Pärlijõe valgala analüüsiga
 • Rabade taastamiskava koostamine
 • Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks: avaliku sektori paisud
 • Eeluuring kudealade rajamiseks ja elupaikade parandamiseks Laanemõisa (Kullaaru) ojas ja Kullaaru kraavis (töös)

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ja Natura hindamine

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) viiakse läbi, et arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ja kehtestamisel. Natura hindamist teostatakse projektidele ja planeeringutele, mille elluviimine võib mõjutada Natura 2000 võrgustikku kuuluvat kaitstavat ala. Natura hindamine erineb keskkonnamõju hindamisest oma metoodika ja lühema menetlusaja poolest. Natura hindamine lähtub eelkõige kavandatava tegevuse mõjust konkreetsel alal kaitstavatele elupaikadele või liikidele.

Näited tehtud töödest:

 • Kehtestatud üldplaneeringute KSH-d: Orissaare, Salme, Torgu, Laimjala, Kihelkonna vallad
 • Töös olevad üldplaneeringute KSH-d: Kambja vald, Antsla vald (koostöös Skepast&Puhkim OÜ-ga)
 • Töös oleva Harku valla puhkemetsade teemaplaneeringu KSH
 • AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus jäätmete ladestusala sulgemislahenduse muutmise keskkonnamõju hindamine
 • Muhu valla Nõmmküla küla puhkekompleksi väikesadama detailplaneeringu KSH
 • 26 paisul kaladele läbipääsu tagamise ihtüoloogilised hinnangud ja keskkonnamõjude eelhinnangud
 • Varbla sadama keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine ja rahastamine
 • Päikeseelektrijaamade rajamine Otepää loodusalale. Keskkonnamõjude hindamise (KMH) eelhinnang ja Natura eelhinnang
 • Rail Balticu maanteeviaduktide ja -ristete keskkonnaanalüüsid keskkonnamõju eelhinnangute koostamiseks
 • Tagadi ökodukti keskkonnaanalüüs
 • Loodusdirektiivi metsaelupaikade inventuur tuuleenergeetika eelisarendusalade leidmiseks (sealhulgas võimalike mõjude hindamine ja leevendavate meetmete välja töötamine, kuus ala)
 • Enefit Green AS vesiniku tootmisüksuse ja mobiilsete mahutite täitmispunkti rajamise keskkonnamõju hindamise eelhinnang

Kliima ja energia

Energia- ja kliimakavade koostamine

Energia- ja kliimakavade koostamise eesmärk on pakkuda maakonnale või kohalikule omavalitsusele konkreetsed teaduspõhised lahendused kliimamuutustega kohanemiseks ning Eestis ja Euroopa Liidus vastu võetud energia- ja kliimaeesmärkide saavutamiseks. Kavad hõlmavad laia teemade valdkonda. Piirkondlikust eripärast lähtudes tagame meeskonnaliikmete valdkondlike praktiliste teadmiste ja teadusliku kompetentsi olemasolu.

Näited tehtud töödest:

 • Tartu maakonna kliima- ja energiakava koostamine (töö raames koostati Tartu maakonna ning seitsme kohaliku omavalitsuse – Elva, Kambja, Kastre, Luunja, Nõo, Peipsiääre ja Tartu valla kliima- ja energiakavad)
 • Jõgevamaa kliima- ja energiakava koostamine
 • Ida-Viru maakonna kliima- ja energiakava koostamine
 • Raplamaa kohalike omavalitsuste ühine kliima- ja energiakava (töö raames koostati Rapla maakonna ning nelja kohaliku omavalitsuse – Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla valla kliima- ja energiakavad)

Projektide kliimakindluse hindamine ja “ei kahjusta oluliselt” (DNSH) hindamine

Kliima muutumisega seoses on oluline, et planeeritavad tegevused oleksid väikese süsiniku jalajäljega ning kavandatud muutuva kliimaga arvestavalt. Euroopa Liidu struktuurivahendite perioodi 2021-2027 tingimustest tulenevalt, tuleb läbi viia kliimakindluse hindamine kõikide taristuinvesteeringute puhul, mille kestvus on vähemalt 5 aastat. Koostame projektitaotluse nõuetele vastava kliimakindluse hindamise aruandluse. Sõltuvalt kavandatava projekti valdkondlikust spetsiifikast, kaasame vajadusel hindamisse täiendavaid eksperte.

Näited tehtud töödest:

 • Reku sadama kliimakindluse hindamine
 • Käina kultuuri- ja huvikeskuse kliimakindluse hindamine
 • Jalgratta- ja jalgtee Kaereperes – kliimakindluse hindamine
 • Jalgratta- ja jalgtee Rapla-Aranküla – kliimakindluse hindamine ja “ei kahjusta oluliselt” (DNSH) hindamine
 • Jalgratta- ja jalgtee Tõstamaa-Ermistu – kliimakindluse hindamine
 • Jalgratta- ja jalgtee Käreda-Papsaare – kliimakindluse hindamine

Projektijuhtimine

Pakume keskkonnaalast projektijuhtimise teenust. Moodustame spetsialistidest koosneva meeskonna, juhime projekti ideest kuni projekti realiseerimiseni.

Näited juhitud projektidest:

 • Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks: avaliku sektori paisud
 • Erinevate Ühtekuuluvusfondi rahastatud looduskaitseliste projektide juhtimine (ca 30 projekti)