Tegeleme erinevate valdkondadega.

Kaitse planeerimine

1. Kaitsekorralduskavad

Kaitsekorralduskava on dokument, millega määratletakse täpsemalt, millised väärtused asuvad kaitse- ja hoiualal, mis neid väärtusi ohustab või nende säilimist soodustab ning millised on väärtuste säilimiseks vajalikud tegevused.

Näiteks oleme koostanud kaitsekorralduskavad Agusalu loodus- ja linnuala, Puhatu loodus- ja linnuala, Tudusoo loodus- ja linnuala ning Avaste loodusala kaitse korraldamiseks. Kokku on Consultare meeskond viimastel aastatel koostanud 50 kaitsekorralduskava.

2. Keskkonna eksperthinnang

Keskkonna eksperthinnanguid koostatakse juhtudel, kui mõju hindamist ei ole algatatud, kuid kavandatav tegevus sisaldab keskkonnaaspekte, mis vajavad täiendavat kaalumist. Eksperthinnangud koostatakse ka kaitstavatel aladel kaitsekorra uuendamisel. Keskkonna eksperthinnang on abiks arendajale, planeerijale ja otsustajale. Meie spetsialistid koostavad keskkonna eksperthinnanguid.

Näiteks oleme koostanud ekspertiisid Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõule ning Kämbla LKA kaitse-eeskirja eelnõule.

3. Inventuurid ja uuringud

Inventuuridega selgitatakse või täpsustatakse teatud piirkonnas paiknevad loodusväärtused või kaitset vajavad objektid. Saadud andmeid kasutatakse erinevate kaitsekorralduslike tööde planeerimisel või planeeritava tegevuse mõju hindamisel.

Näited tehtud töödest:

1) Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala allikate ja karstilehtrite keskkonnaregistri andmete ajakohastamine

2) Vooluveekogude tervendamise toetuse andmise tingimuste täpsustamine - uuring

3) Metsandustoetuste mõju hindamise metoodika uuendamine

4) Loomakasvatusettevõtete sõnnikukäitluse ja sõnnikuhoidlate inventuur (töös)

 

Veekogude ja märgalade taastamine

Veekogude ja märgalade taastamine on vajalik koosluste ökoloogilise seisundi parandamiseks. Teema keerulisuse tõttu koondame meeskonna vastavatest erialaspetsialistidest, kes hindavad ja kavandavad elupaigakompleksi taastamiseks vajalikke tegevusi.

Näited tehtud töödest:

1) Vooluveekogude tervendamise toetuse andmise tingimuste täpsustamine - uuring

2) Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks: avaliku sektori paisud

3) Rabade taastamiskava koostamine

 

Keskkonnamõju hindamine

1. Keskkonnamõju eelhindamine

Keskkonnamõju (strateegilise) hindamise eelhinnang viiakse läbi, et selgitada välja, kas kavandatud tegevusel on eeldatavalt oluline keskkonnamõju või mitte. Keskkonnamõju eelhinnang on aluseks hilisemale KMH või KSH algatamisele. 

Näited tehtud töödest:

1) Võlli paisu kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõjude eelhinnang

2) Nõmme, Uue-Vahenõmme ja Tammaasa katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ja Natura eelhinnang

2. Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi, et selgitada välja kavandatud tegevuse mõju ja ulatus keskkonnale. Meie spetsialistid koostavad keskkonnamõju hindamisi vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses toodud nõuetele.

Näited tehtud töödest:

1) Tallinna prügila ladestusala sulgemiskava koostamine ja sulgemiskava keskkonnamõju hindamine

3. Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) viiakse läbi, et arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ja kehtestamisel. Strateegiline planeerimisdokument on planeering, kava, programm või strateegia. KSH vajalikkuse üle otsustab enamasti kohalik omavalitsus. Meie spetsialistid viivad läbi keskkonnamõju strateegilise hindamise vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses toodud nõuetele.

Näited tehtud töödest:

1) Muhu valla Nõmmküla küla puhkekompleksi väikesadama detailplaneeringu KSH

2) Hermlini 1, Hermlini 2, Hermlini 3, Hermlini 4 ja Tamme detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

4. Natura hindamine

Natura hindamist teostatakse Euroopa Liidu loodusdirektiivi kohaselt projektidele ja planeeringutele, mille elluviimine võib mõjutada Natura 2000 võrgustikku kuuluvat hoiu- või kaitseala. Natura hindamine erineb keskkonnamõju hindamisest metoodika ja lühema menetlusaja poolest. Natura hindamine lähtub eelkõige kavandatava tegevuse mõjust konkreetsetele alal kaitstavatele elupaikadele või liikidele. 

 

Keskkonnaload

1. Vee-, jäätme- ja õhusaasteload

Vee-, jäätme- ja õhusaastelubade õigeaegne taotlemine ja uuendamine on ettevõtetele vajalik oma tegevuse alustamiseks või jätkamiseks. Lubade koostamine nõuab aga eelnevat kogemust ja vastavaid teadmisi. Meie spetsialistid aitavad teil koostada, vastavalt seadusandluse nõuetele keskkonnaloa taotlusi ja sinna juurde kuuluvaid lisamaterjale, jälgides sealjuures keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid ja optimaalset ressursside kasutust.

2. Keskkonnakompleksload

Keskkonnakompleksloa olemasolu on paljudes valdkondades üks ettevõtte tegutsemise aluseid. Kompleksloa koostamine nõuab aga eelnevat kogemust ja vastavate spetsialistide kaasamist. Meie spetsialistid aitavad teil koostada vastavalt seadusandluse nõuetele komplekslubasid, jälgides sealjuures keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid ja optimaalset ressursside kasutust.

Näited tehtud töödest:

1) Palivere lauda keskkonnakompleksluba